ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλούνται θερμά οι επισκέπτες της ιστοσελίδας carystea.gr να διαβάσουν προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης.

Δεσμευτικότητα

Οι παρακάτω όροι χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αναφορικά με τη χρήση της ιστοσελίδας που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.carystea.gr,  η οποία εφεξής για λόγους συντομίας θα αναφέρεται ως «Ιστοσελίδα». Η Ιστοσελίδα ανήκει στην ατομική επιχείρηση Αλεξάνδρα Νικ. Φραγκοπούλου – Παραγωγή και Εμπορία Φυσικών Καλλυντικών, η οποία εφεξής για λόγους συντομίας θα αναφέρεται ως «Επιχείρηση».

Η αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης, αναπόσπαστο μέρος των οποίων αποτελεί η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, λογίζεται ως γενομένη με την είσοδο και την πλοήγηση του επισκέπτη/χρήστη στην Ιστοσελίδα. Η αποδοχή αυτή συνίσταται στη ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη συμφωνία του προς συμμόρφωση με τους όρους αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας του χρήστη/επισκέπτη με κάποιον από τους όρους, αυτός οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγησή του/της στην Ιστοσελίδα, ειδοποιώντας σχετικά τον διαχειριστή της. Ο χρήστης υποχρεούται κατά την πλοήγησή του/ της να ενεργεί πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, τα συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Με την παρούσα συμφωνία αποδέχεστε και αναγνωρίζετε ότι το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας (κείμενα, σήματα, σχέδια, εικόνες, υπηρεσίες, ηλεκτρονικά αρχεία κλπ.) αποτελεί διανοητική ιδιοκτησία της Επιχείρησης από τη στιγμή δημοσίευσής του στο διαδίκτυο και ως εκ τούτου απολαμβάνει της προστασίας των σχετικών διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Το όνομα χώρου (domain name) www.carystea.gr είναι νομότυπα καταχωρημένο στη βάση δεδομένων της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και ως εκ τούτου προστατεύεται από το σύνολο των οικείων διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των αποφάσεων της ΕΕΤΤ ως όνομα χώρου (domain name). Όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών (π.χ. συνεργαζόμενων ιστοσελίδων), η προστασία τους βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τους δικαιούχους.

Απαγορεύεται ρητά η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση, αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, έκδοση, φόρτωση (download), μετάφραση και τροποποίηση τμήματος ή του συνόλου του περιεχομένου της Ιστοσελίδας και τυχόν υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Επιχείρησης.

Επιτρέπεται εξαιρετικά η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έλλειψη πρόθεσης για εμπορική εκμετάλλευση και η αναγραφή της πηγής προέλευσής του. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί αυτό να ερμηνευθεί ως ένδειξη βούλησης παραχώρησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εκ μέρους της Επιχείρησης.

Περιορισμός ευθύνης

Η Επιχείρηση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε βλάβη ή/και κάθε άλλη αρνητική συνέπεια που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή/και τη χρήση των πληροφοριών και των τυχόν υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτό. Το σύνολο του περιεχομένου παρέχεται «ως έχει». Δεν υπάρχει καμία εγγύηση εκ μέρους της Επιχείρησης ότι οι σελίδες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπές και σφάλματα  ή ότι τα σφάλματα αυτά θα διορθώνονται. Επιπρόσθετα ουδεμία εγγύηση υπάρχει από πλευράς της Επιχείρησης πως οποιαδήποτε άλλη συνδεόμενη ιστοσελίδα ή οι servers μέσω των οποίων αυτή γίνεται διαθέσιμη, σας παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να προβληθεί καμία αξίωση οικονομικής ή άλλη φύσεως για επανόρθωση ζημιάς που προέκυψε από τους ανωτέρω λόγους, ενώ το κόστος βαραίνει σε κάθε περίπτωση τον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη.

Όλα τα προϊόντα που αναρτώνται στην Ιστοσελίδα υπόκεινται αποκλειστικά και μόνο σε εφαρμοστέες ρητές εγγυήσεις. Στο μέτρο που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, αρνούμαστε άλλες εγγυήσεις οποιασδήποτε φύσης, ρητές ή μη συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό αναφορικά με τα προϊόντα που αναρτώνται στην Ιστοσελίδα. Αρνούμαστε πάσα ευθύνη σχετική με την ελαττωματικότητα ή αποτυχία των προϊόντων, τη μη συμμόρφωση με οποιονδήποτε κώδικα ή την κακή εφαρμογή.

Προϊόντα

Όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην Ιστοσελίδα διέπονται από τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ως αναπόσπαστο τμήμα αυτών. Οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με κάποιο από αυτά τα προϊόντα είναι διαθέσιμη στη σελίδα προϊόντων. Οι παρεχόμενες στην Ιστοσελίδα πληροφορίες είναι αποκλειστικά ενημερωτικής φύσεως. Ο χρήστης οφείλει να γνωρίζει ότι η παρουσίαση των προϊόντων δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τον ιατρό ή τον φαρμακοποιό.

Κατά την περιγραφή των προϊόντων στην Ιστοσελίδα, η Επιχείρηση προσπαθεί να είναι όσο πιο ακριβής γίνεται. Πλην όμως, στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, δεν εγγυάται ότι οι περιγραφές των προϊόντων, τα χρώματα ή άλλο περιεχόμενο που διατίθεται στην Ιστοσελίδα είναι πάντοτε ακριβή, πλήρη, αξιόπιστα, ενημερωμένα ή ότι δεν περιέχουν λάθη.

Τα προϊόντα αυτά παρουσιάζονται «ως έχουν» και η Επιχείρηση δε φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση λάθους εκτίμησης του χρήστη ως προς τα χαρακτηριστικά τους, πλην των νομίμων εξαιρέσεων. Η Επιχείρηση διατηρεί κάθε δικαίωμα προς τροποποίηση, αφαίρεση ή συμπλήρωση της γκάμας των προϊόντων οποτεδήποτε και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση.

Υπερσύνδεσμοι (Hyperlinks)

Με τη βοήθεια κατάλληλων συνδέσμων (link) εντός της Ιστοσελίδας παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μερών. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνση των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο. Δεν αποτελεί επ’ ουδενί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των ιστοσελίδων που παρατίθενται με σύνδεσμο (link). Ο εκάστοτε σύνδεσμος οδηγεί σε μια διαφορετική ιστοσελίδα, η περιήγηση στην οποία υπόκειται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας αυτής. Η Επιχείρηση δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο και την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων του ιστότοπου που παρατίθεται με σύνδεσμο (link). Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων στον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του χρήστη.

Πολιτική διαφημίσεων

Τα παραπάνω ισχύουν και για τη διασύνδεση με τρίτες ιστοσελίδες που λαμβάνει χώρα μέσω διαφημιστικών banners.

Τροποποίηση Όρων Χρήσης

Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή, ενώ οι τροποποιήσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον διατυπωθούν εγγράφως και ενσωματωθούν στο παρόν κείμενο. Συνεπώς συνιστάται στους χρήστες να ελέγχουν ανά διαστήματα το περιεχόμενο των όρων αυτών. Σε περίπτωση που επέλθει ολική ή μερική ακυρότητα ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων. Το κενό που ενδεχομένως να δημιουργηθεί στη συμφωνία μεταξύ της Ιστοσελίδας και του χρήστη  από τον άκυρο όρο θα συμπληρώνεται με νέους ή τροποποιημένους όρους που θα προσιδιάζουν ει δυνατόν στο νομικό σκοπό του εκάστοτε άκυρου όρου. Τα ως άνω ισχύουν σε κάθε περίπτωση και για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται ρητά εντός του κειμένου των όρων χρήσης.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι παρόντες Όροι χρήσης και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ως αναπόσπαστο τμήμα αυτών, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων τους, διέπονται και συμπληρώνονται, όπου είναι αναγκαίο, από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο, καθώς και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τους νόμους 2251/1994, 2472/1997 και 3471/2006, όπως ισχύουν, καθώς και την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις αρχές του δικαίου και για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

Η Επιχείρηση έχει ως πάγια επιδίωξη, οι οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν ενδεχομένως από τη χρήση της ή/και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης, να επιλύονται φιλικά και εξωδικαστικά. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που  αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρακαλείσθε να ενημερώσετε άμεσα τον διαχειριστή της Ιστοσελίδας στο Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. ή μέσω της φόρμας που βρίσκεται στην ενότητα Επικοινωνία.

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικώς στο 2106043424, μέσω fax στο 2106043424, ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Carystea, Αετός Καρύστου, Κάρυστος Τ.Κ:34001, Ελλάδα και ηλεκτρονικά μέσω email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. ή μέσω της φόρμας που βρίσκεται στην ενότητα Επικοινωνία.

Η Ιστοσελίδα δια μέσου των σχεδιαστών και των διαχειριστών της πραγματοποιεί κάθε δυνατή ενέργεια προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, ενημέρωσης και βελτίωσης του περιεχομένου της. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα οργάνωσης και ασφάλειας και  εφαρμόζονται οι πλέον ενδεδειγμένοι τεχνικοί μηχανισμοί προστασίας του περιεχομένου, με την επιδίωξη να παρέχεται ένα όσο το δυνατόν ασφαλέστερο περιβάλλον για τους χρήστες, κατ’ εφαρμογή των αντίστοιχων νομοθετικών προβλέψεων. Εντούτοις είναι πάντα ενδεχόμενο να παρουσιαστούν σφάλματα/δυσλειτουργίες/διακοπές στα περιεχόμενα της ιστοσελίδας ή/και να εμφανιστούν ιοί ή άλλο επιβλαβές λογισμικό (malware) είτε στην ιστοσελίδα είτε στον διακομιστή της.

logo footer

+30 6956242033
Aetos Karystos, 34001 Euboea, Grèce
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.